MENÜ

Koch Valéria Általános Iskola Napközije
Minden, ami napközi!

Néhány szó a napközi házirendjéről:

 

 

A gyermekeket 14:00 előtt ( 1.évfolyam 13:30-15.00 ) vagy 15:30 után lehet elvinni.

A tanóra védett időszak.

Bármilyen távozási szándékot az üzenőben vagy egy külön papíron rögzíteni szíveskedjenek.

A tanóráról csak engedéllyel (év elején, igazgatói) távozhat a gyermek.

A tanóra befejezését követően (rossz idő esetén) kérjük a szülőket a portán várakozni, ahova a gyermek érkezik .

Az épületbe továbbra sem engedélyezett a belépés

(Kivétel előkészítző, szülői értekezlet, fogadó óra).

A napközi ügyelet 17:00-ig tart.

 

 

Napközis Házirend

-         az iskolai Házirend kiegészítő dokumentuma-

bővebben

 

 

 

A napközi otthon célja, hogy az általános iskolai tanításon kívüli időben – meghatározott napszakban – a család nevelő munkájára építve, gondoskodjék a gyermek nevelését elősegítő hasznos sokirányú foglalkoztatásáról.

 

Fő feladatai

A napközi, otthon legyen a tanulók számára az általános iskolai nevelés céljának megvalósítása érdekében. Sokoldalúan járuljon hozzá az iskolában folyó értelmi nevelés feladatainak megoldásához. Biztosítsa a tanulóknak az iskolai feladatokra való naponkénti nyugodt és eredményes felkészülés lehetőségeit. Az általános iskola nevelőtestületének közreműködésével adjon hatható segítséget a tanulóknak a tanulmányi munkában való előrehaladáshoz a tanulmányi színvonal emeléséhez.

 

A napközi otthoni nevelőmunka foglalkozási rendszere:

§         Tanulás

§         Kulturális foglalkozások

§         Technikai foglalkozások

§         Játék

§         Sport

§         Kirándulás

§         Szabadfoglalkozás

 

A napközi otthoni nevelőknek minden évben foglalkozási tervet kell készíteniük.

A napközi csoport munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik (1135) és 1700 óráig tart.  

 

 

Napirend:

¨      1140, 1200, 1230, 1240-kor ebéd

¨      Ebéd után szabadfoglalkozás, játék, a mindennapos testnevelés megvalósítása a napköziben (rossz idő esetén a napközis teremben, tornateremben), könyvtárlátogatás, szervezett foglalkozások, szakkörök

¨      1350-1400-ig: előkészületek a tanuláshoz

¨      1400-1530-ig: Tanóra, a védett tanulás elveinek megfelelően

¨      1530-1545-ig: uzsonna

¨      1545-1600-ig: napközis terem tisztán hagyása –székek felrakása, szemétszedés

¨      1600-1700-ig: napközis ügyelet, lehetőség foglalkozásokon, szakkörökön, különórákon való részvételre

 

Étkeztetés

 

Az étkezési díj befizetése az előre megadott időben történik. A pénzt az iskolában számla ellenében kell befizetni. A gyermek betegsége esetén az iskolát értesíteni kell, mert a már megrendelt ebédet aznapra visszamondani nem lehet. A lemondás másnaptól érvényes. Ebédrendelés minden hónap végén a következő hónapra lehetséges. Hónap közben csak hiányzás miatt lehet lemondani az étkezést. Aki a kiírt időpontban nem fizeti be az étkezés díját, annak abban a hónapban nem áll módunkban ebédet biztosítani.

 

A szülők kéréseiket észrevételeiket, javaslataikat közölhetik a nevelővel:

§         személyesen

§         levélben

§         osztályszülői értekezleten (ahol a napközis nevelő is jelen van)

 

 

Amit be kell tartanod: (szabályok a napköziben)

☺ A napközis tanítót a gyerekek felállással és köszönéssel köszöntik.

☺ A csoport az átvételétől az ebédig terjedő időszakot köteles a teremben eltölteni.

Ebédlőben való tartózkodás:

- Az ebédlőbe vonulás rendben, alsósoknak csak tanári felügyelet mellett történhet.

- Minden étkezés csendben, kulturáltan, a higiénés szabályok betartásával folyjon!

- A csoportok együtt érkeznek az ebédlőbe, és együtt hagyják el azt.

- Az étkezés végeztével minden tanuló köteles tisztaságot és rendet hagyni maga után.

Szabadidős tevékenységeken való részvétel:

- A kezdeményezett szabadidős tevékenységek ideje alatt a foglalkozáson részt nem vevő gyermek köteles úgy viselkedni, hogy a foglalkozás menetét ne zavarja!

          - Játszóudvar határai: keleti oldalon a kisház, déli oldalon a kerítés, nyugati oldalon a kerítés, északi oldalon a focipálya (a focipályára még felmehet) és annak vonalában az épületig. Ezen határokon kívül engedély nélkül nem mehet! A határok elhagyása írásbeli figyelmeztetést von maga után.

          - Szabadidőben az udvar minden játékra kijelölt részén játszhatnak a napközis gyerekek a nevelő felügyeletével.

          - A balesetek megelőzése érdekében az iskola területén a gyerekek nem mászhatnak fára, nem görkorcsolyázhatnak. A tanulók az iskolai játszóteret rendeltetésszerűen használhatják.

          - Az udvari játék során vigyázni kell a növényekre, az épületre, az udvar berendezési tárgyaira. A keletkezett kárt meg kell téríteni a meghatározott szabályok szerint.

          - A játékszereken törekedjenek balesetmentes játékra, melyet a nevelők jelenlétükkel is segítsenek elő!

          - A tanuló köteles jelezni a balesetet, sérülést és az észlelt balesetveszélyes helyzetet az iskola bármely felnőtt dolgozójának.

          - Ha a csoport a nevelővel az udvaron tartózkodik, senki nem maradhat semmilyen céllal sem a csoport termében.

          - Gyermekeink a játékuk során önmaguk és társaik testi épségére is fokozottan ügyeljenek!

Tanórai magatartás:

-         A tanóra idejét minden szülő ismerje meg és tartsa tiszteletben a nyugodt munka érdekében.

-         A védett tanóráról csak indokolt esetben, szülői igazolásra kaphatnak a tanulók felmentést. Ilyenkor a tanóra kezdete előtt, vagy utána kérjék ki a gyermekeket!

-         A tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók csendben, fegyelmezetten, társaikat nem zavarva végezzék feladataikat.

-         Az a tanuló,aki a napközis tanulási időben különórán vesz részt, a házi feladatát otthon köteles elkészíteni.

- Mobiltelefon tanóra után lehet bekapcsolt állapotban.(1540 után)

☺ A napközit csak nevelői engedéllyel lehet elhagyni.

☺ Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.  

☺ Az iskolai mellékhelyiségeket rendeltetésszerűen, a tisztaságra fokozottan ügyelve használják!

☺ A kulturált viselkedést, fegyelmezett magatartást a tanórán kívüli időszakban is minden tanulónktól elvárjuk. A tanulók a felnőttekkel, nevelőikkel és társaikkal is egyaránt udvariasan viselkedjenek!

☺A gyerekek értékes tárgyakat, ékszereket ne hozzanak az iskolába, ezek eltűnéséért az iskola és a pedagógusok nem tudnak felelősséget vállalni.

☺ Mobiltelefont a tanóra után (1530) lehet bekapcsolni.

☺ A szülő által írásban soron kívül elkért tanulót a napközis nevelő a lehető legpontosabban küldi ki a kapuhoz.

☺  A napköziből a szülő, gondviselő írásban kérheti el gyermekét. Aláírásával igazolja azt is, ha a tanuló önállóan, kíséret nélkül mehet haza. Szóban, telefonon csak rendkívüli esetben kérhető el, ilyenkor is a napközis nevelővel történő megbeszélés szükséges.

☺ Rossz idő esetén 1600-tól minden napközis tanuló a kijelölt gyülekező teremben tartózkodjon, ott várjon a hazamenetelre. Az eltávozó tanuló rendben hagyja el a helyet.

☺ A tanuló az iskolai Házirendet is tartsa be a napközis Házirend mellett.

☺ A tanuló tanórán kívüli rendszeres elfoglaltságáról a szülők kötelesek tanév elején írásban tájékoztatást nyújtani a napközis nevelőnek.

 

A napközi értékelési, jutalmazási - elmarasztalási rendszere

Alapelvek:

. - A gyermekek délutáni magatartását, tanórai szorgalmát minden nap, a csoportban bevezetett szokásnak megfelelően színnel, vagy jelképek segítségével értékeljük.
- Az értékelés segítse a nevelési és oktatási célok elérését.
- Járuljon hozzá a tanulók önismeretének és önértékelésének fejlődéséhez.
- Legyen személyre szóló és konkrét.
- Ösztönözzön és ne megtoroljon.
- Kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért teljesítmény

 Módjai:
- A napközis nevelők havonta egyeztessenek az osztályt tanító nevelőkkel a magatartás és szorgalmi jegyek korrekt megítélésének érdekében.
- Napközis figyelmeztetés jár a napközis munka megzavarásáért, késésért, kirívó magatartási okok miatt.
- Napközis figyelmeztetés jár a Házirend megsértéséért.
- A napközis nevelők javaslatot tehetnek az osztályfőnöki és igazgatói dicséretre, vagy elmarasztalásra is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asztali nézet